Základy podnikání – 15 dní

Svět podnikání je tvrdý. Základem úspěšného podnikatele je kvalitní podnikatelský plán. To však nestačí. Podnikatel, a to hlavně ten začínající musí mít znalosti z oblasti právní, finanční a personální. Také musí znát svá práva a povinnosti vůči státu i státním institucím, ostatním podnikatelským subjektům a zákazníkům. Přihlaste se na náš kurz Základy podnikání – 15 dní a získejte Osvědčení o rekvalifikaci.

 • Rekvalifikační kurz v rozsahu 120 hod.
 • kombinovaná forma studia – 9 dní prezenční studium + 6 dnů samostudium
 • akreditovaný pod č. j. MSMT-4532/2017-1/127

Absolvent rekvalifikačního kurzu Základy podnikání se bude umět orientovat v základech daňové evidence. Získá informace o dani z příjmů fyzických i právnických osob, dani z přidané hodnoty i silniční dani. Osvojí si základní povinnosti a práva při styku s úřady státní správy, i dalších orgánů včetně sociálního a zdravotního pojištění. Bude seznámen s výpočty a sazbami povinných odvodů vůči orgánům státní správy a ostatních orgánů. Je seznámen se základy marketingu. Umí aplikovat pravidla a principy plánování, koncepce a strategie k rozvoji podnikatelského plánu, zpracovat SWOT analýzu pro podnikatelský záměr, zvolit vhodnou strategii a aplikovat podnikatelský záměr.

Obsahová náplň

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Základní pojmy
  • Podnikání a právní normy
  • Podnikatel
 3. Základní právní úprava podnikání
  • Obchodní rejstřík
  • Rejstřík živnostenského podnikání
  • Povinnosti a práva podnikatele k úřadům státní správy a jiných úřadů (ČSSZ, ZP, MF)
 4. Daňová evidence
  • Podvojné účetnictví
  • Stanovení obratu pro účely stanovení povinnosti vést účetnictví
  • Daňová evidence
  • Výdaje (náklady)daňové uznatelné
  • Výdaje procentem z příjmů
  • Přechod na skutečné výdaje a naopak
 5. Daně
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daňové přiznání
  • Daň z přijmu právnických osob
  • Zdravotní a sociální pojištění
  • Daň z přidané hodnoty
 6. Personalistika
  • Mzdy, výpočet mzdy aj.
  • Sociální a zdravotní pojištění
  • Pracovně právní normy
  • Zákoník práce
 7. Podnikatelský plán
  • Základní oblasti, poslání, cíle a strategie
  • Nejčastější chyby na začátku
  • SWOT analýza
  • Význam podnikatelského plánu
  • Tvorba – Obsah a struktura
  • Analýza rizik
 8. Základy marketingu
  • Co je to marketing
  • Marketingový mix
  • Marketingová komunikace
  • Marketingový rozpočet
  • Marketingové strategie
  • Marketingový plán
 9. Zdroje financování
  • Způsoby získání peněz na podnikání
  • Finanční plán
základy podnikání

Vstupní požadavky

Ukončené středoškolské vzdělání.

Metodika

Přednáška s diskusí, cvičení, případové studie, skupinová práce

Způsob ukončení

Účastník musí úspěšně absolvovat závěrečnou zkoušku. Musí obhájit svůj vytvořený podnikatelský plán za účelem zahájení vlastní podnikatelské činnosti nebo zavedení nové činnosti ve stávajícím podnikání, v rozsahu min. 10 stran A4

Výstupní doklad

Osvědčení o Rekvalifikaci Základy podnikání

Přihlaste se na kurz Základy podnikání

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Studie proveditelnosti
  Rekvalifikační kurz Manažer