Rekvalifikační kurz Manažer

Rekvalifikační kurz Manažer je zaměřen na začínající manažery a manažery mírně pokročilé, kteří si potřebují zdokonalit své manažerské dovednosti a kompetence.

 • rekvalifikační kurz pro začátečníky a mírně pokročilé
 • prezenční forma studia v rozsahu 120 hod, 15 dní
 • akreditovaný pod č. j. MSMT-4533/2017-1/128

Pro dobré manažerské řízení většinou neexistuje přesný recept. Začínající manažeři by ale měli dbát na své chování k ostatním tak, jak chce, aby se chovali oni k němu. Například vzájemné naslouchání, přijímání zpětných vazeb a nastavení komunikace. Správný manažer by měl být správným lídrem, ke kterému mají lidé plnou důvěru a následují ho. Právě tento kurz začínajícím manažerům pomůže na jejich cestě v manažerské profesi.

Cílem rekvalifikačního kurzu Manažer je pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu, získat ucelenou představu o roli manažerů, osvojit si postupy a techniky manažerské práce na praktických příkladech, vybudovat správné manažerské postoje a naučit se orientovat v manažerském účetnictví.

Obsahová náplň

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Taktika přechodu a startu manažera
  • Rizika prvních kroků manažera
  • Priority v manažerském řízení
  • Nejčastější chyby začínajícího manažera
 3. Manažerské styly řízení
  • Jednoduchá a v praxi jednoduše použitelná typologie jako nástroj k efektivnímu vedení a řízení lidí
  • Odpovědnosti manažera
  • Úloha manažera jako spolutvůrce pro růst vůdčích osobností
  • Nástroje a formy jednotlivých stylů řízení – princip tlaku a tahu, situační vedení aj.
 4. Vedení lidí a týmů
  • Psychologické aspekty řízení a vedení lidí
  • Podstata řízení lidí a leadershipu v praktické aplikaci
  • Posílení přirozené autority u svých podřízených, principy budování autority
  • Efektivní delegování jako nástroj pro vedení lidí a podpora aktivizace potenciálu manažera
 5. Týmová práce a komunikace v týmu
  • Kreativita a proaktivita manažera při hledání řešení, k podpora a rozvoj osobnostních přístupů v týmu
  • Psychologie rozdílnosti přístupů z pohledu jednotlivce a týmu
  • Asertivita manažera a využití schopností prosazovat svůj názor ve prospěch dohod obou stran – nadřízeného a podřízeného
  • Trénink klíčových pohovorů s tématem zvládání konfliktu a asertivity na modelových situacích z praxe manažerů a jejich nadřízených a podřízených
 6. Řízení priorit a času
  • Znalost sama sebe a svých cílů, SWOT analýza časového potenciálu pozice manažera
  • Práce s časem (Parettovo pravidlo, time management, lepší organizace času)
  • Plánování času bez prioritního rozlišování pracovních a osobních aktivit
  • Eisenhowerova matice priorit a její zavedení do praxe manažera
 7. Úspěšné řízení porad
  • Jak se správně připravit poradu
  • Jak efektivně organizovat porady
  • Jak dobře řídit průběh porady a jak lépe na poradách komunikovat
  • Jak zefektivnit vykonávání činností, které souvisejí s pořádáním a účastí na poradách
 8. Prezentační dovednosti
  • Zásady efektivní prezentace, správné určení cílů prezentace, vizualizace
  • Uchopení prezentačních nástrojů pro cílenější předávání informací
  • Zdokonalení nonverbálního projevu prezentátora, soulad verbální a nonverbální komunikace
  • Nástroje účinné rétoriky
 9. Manažerské účetnictví
  • Principy podnikání a role financí
  • Základní principy podnikání – výnosnost, platební schopnost
  • Role financí v rámci organizace
  • Vztah financí a ostatních součástí firmy (marketing, prodej, výroba…)
  • Stanovení cílů zisku
  • Základní finanční ukazatele, typy finančních výkazů
 10. Finanční výkonnost a ukazatele
  • Manažerské ukazatele pro analýzu výkonnosti
  • Analýza finanční výkonnosti
  • Náklady a ceny, řízení nákladů, kontrola
  • Nákladová analýza, struktura nákladů, controlling
  • Platební schopnost a investice
  • Finanční zdroje, provozní kapitál a Cash-flow
  • Kapitálová struktura, rozvaha
  • Investice a jejich hodnocení
  • Řízení likvidity
Rekvalifikační kurz Manažer

Metodika

 • přednáška s diskusí
 • případové studie a cvičení
 • skupinová práce

Vstupní požadavky

Ukončené středoškolské vzdělání.

Časová dotace

120 hodin

Způsob ukončení

Účastník si připraví ppt prezentaci na jedno z probíraných témat v kurzu, které v čase 10 minut odprezentuje. Následně mu členové zkušební komise položí 3 otázky z dané problematiky.

Výstupní doklad

Osvědčení o rekvalifikaci Manažer

Termíny

zjistit termín:   info@proeduco.cz

Přihlaste se na kurz Manažer

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  ProEduCo - logo ilustrace 4
  Základy podnikání – 15 dní
  Digitální marketing dle ECDL